นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมเรียกว่า (“บริษัทฯ”) ตระหนัก ถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเมื่อมีการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวเหล่านี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) ขึ้นเพื่อแจ้งให้ท่านทราบว่า ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาจทำให้บริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งหมายความรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง คู่ค้า ผู้จัดจำหน่าย ผู้จัดหาสินค้า ผู้ขาย ผู้ให้บริการ ผู้รับเหมาก่อสร้าง นักลงทุน นักวิเคราะห์ ร้านค้า ผู้ให้เช่าพื้นที่สำหรับตั้งป้ายโฆษณา ที่ปรึกษาอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกันภัย นายหน้าประกันภัย ตัวแทนประกันภัย ธนาคาร พันธมิตรสำหรับกิจการร่วมค้า รวมถึงบุคคลที่สาม เช่น บุคคลภายนอกที่ขอเข้าพื้นที่ ผู้ของานของผู้รับเหมา ผู้ติดต่อเข้างาน บุคคลที่เกี่ยวข้องตามกฎของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (เช่น คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ผู้ใช้บริการของบริษัทฯ (เช่น แขกของโรงแรม ลูกค้าสมาชิก) และพันธมิตรทางธุรกิจอื่น ๆ และ/หรือบริษัทภายในกลุ่มบริษัทบีทีเอส (“กลุ่มบริษัทบีทีเอส”) ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าในอดีต ลูกค้าปัจจุบัน และลูกค้าที่มีศักยภาพ รวมถึงบุคคลธรรมดาใดๆ

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
แบบฟอร์มคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล
นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลานจอดรถยนต์
นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับกรรมการ
นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับงานอีเว้นท์ งานมหกรรม และงานแสดงสินค้า
รายชื่อบริษัทในกลุ่ม BTS
นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า
นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับจุดรับรองผู้มาติดต่อ
นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจ
นโยบายการใช้คุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการฝึกอบรมของบริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
แนวปฏิบัติว่าด้วยเรื่องการรายงานและ การรับมือสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
แนวปฏิบัติว่าด้วยการดำเนินการต่อสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัวของกลุ่มธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์