นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมเรียกว่า (“บริษัทฯ”) ตระหนัก ถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเมื่อมีการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวเหล่านี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) ขึ้นเพื่อแจ้งให้ท่านทราบว่า ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาจทำให้บริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งหมายความรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง คู่ค้า ผู้จัดจำหน่าย ผู้จัดหาสินค้า ผู้ขาย ผู้ให้บริการ ผู้รับเหมาก่อสร้าง นักลงทุน นักวิเคราะห์ ร้านค้า ผู้ให้เช่าพื้นที่สำหรับตั้งป้ายโฆษณา ที่ปรึกษาอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกันภัย นายหน้าประกันภัย ตัวแทนประกันภัย ธนาคาร พันธมิตรสำหรับกิจการร่วมค้า รวมถึงบุคคลที่สาม เช่น บุคคลภายนอกที่ขอเข้าพื้นที่ ผู้ของานของผู้รับเหมา ผู้ติดต่อเข้างาน บุคคลที่เกี่ยวข้องตามกฎของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (เช่น คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ผู้ใช้บริการของบริษัทฯ (เช่น แขกของโรงแรม ลูกค้าสมาชิก) และพันธมิตรทางธุรกิจอื่น ๆ และ/หรือบริษัทภายในกลุ่มบริษัทบีทีเอส (“กลุ่มบริษัทบีทีเอส”) ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าในอดีต ลูกค้าปัจจุบัน และลูกค้าที่มีศักยภาพ รวมถึงบุคคลธรรมดาใดๆ

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
แบบฟอร์มคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล
นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลานจอดรถยนต์
นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับกรรมการ
นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับงานอีเว้นท์ งานมหกรรม และงานแสดงสินค้า
รายชื่อบริษัทในกลุ่ม BTS
นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า
นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับจุดรับรองผู้มาติดต่อ
นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจ
นโยบายการใช้คุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการฝึกอบรมของบริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
แนวปฏิบัติว่าด้วยเรื่องการรายงานและ การรับมือสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
แนวปฏิบัติว่าด้วยการดำเนินการต่อสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัท ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของบริษัท ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล ของบริษัท ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลานจอดรถยนต์ ของบริษัท ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับงานอีเว้นท์ งานมหกรรม และงานแสดงสินค้า ของบริษัท ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับจุดรับรองผู้มาติดต่อ ของบริษัท ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัท ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจ ของบริษัท ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
นโยบายการใช้คุ้กกี้ ของบริษัท ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า ของบริษัท ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล ของบริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด
นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับกรรมการ ของบริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด
นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด
นโยบายการใช้คุกกี้ ของบริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด
นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับงานอีเว้นท์ งานมหกรรม และงานแสดงสินค้า ของบริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด
นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการฝึกอบรม ของบริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด
นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับจุดรับรองผู้มาติดต่อ ของบริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด
นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลานจอดรถยนต์ ของบริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด
นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของบริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด
นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจ ของบริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด
นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า ของบริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด