นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ประกอบธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ อาคารสำนักงานให้เช่า และโรงแรมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯ ได้ แสดงจุดยืนในต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action Coalition of the Private Sector Against Corruption: CAC)

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
นโยบายงดรับของขวัญ
แนวทางและขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการให้ การรับของขวัญ ของกำนัล
แนวทางและขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการช่วยเหลือทางการเมือง
บันทึกภายในสำหรับการขออนุมัติการให้
นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
แนวทางและขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการใช้จ่ายการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แนวทางและขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการให้เงินสนับสนุน
แนวทางและขั้นตอนปฏิบัติสำหรับสำหรับการบริจาคเพื่อการกุศล
บันทึกภายในสำหรับการขออนุมัติการรับ
แนวทางและขั้นตอนปฏิบัติ สำหรับการรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง