ชื่อย่อหุ้น:
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ประเภท : XM (ณ วันที่ 24 มี.ค. 2566 )
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
6,144
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
99.99
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)
-
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)
-

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 12,706,122,529 48.49
2. CGS-CIMB Securities (Hong Kong) Limited 4,774,000,000 18.22
3. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 3,053,841,912 11.65
4. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 849,071,800 3.24
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 568,661,508 2.17
6. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ 467,296,100 1.78
7. นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ 237,120,000 0.90
8. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 206,966,800 0.79
9. นายชัชชัย กีรติวรสกุล 147,779,000 0.56
10. น.ส. สุภัตรา แปงการิยา 96,737,800 0.37
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ประเภท : XM (ณ วันที่ 24 มี.ค. 2566)
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
34,499
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
99.59
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
(ณ วันที่ 24 มี.ค. 2566)
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)
31,188
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)
65.00

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 1,964,916,952 35.00
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 390,710,186 6.96
3. นายไชยยันต์ ชาครกุล 59,264,896 1.06
4. EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT 42,111,064 0.75
5. นายเณศร์ฐิรัช พงษ์นฤสรณ์ 38,000,000 0.68
6. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 30,403,371 0.54
7. นายจีรเดช จงวัฒนาศิลป์กุล 30,000,000 0.53
8. นายพูลสมบัติ ดำเนินชาญวนิชย์ 28,143,000 0.50
9. นายชัชชัย กีรติวรสกุล 27,000,000 0.48
10. นายพชรพล ไพบูลย์สุนทร 20,000,000 0.36
11. นายณัฐภณ นิธิธนัตกุล 20,000,000 0.36