ชื่อย่อหุ้น:
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ประเภท : XM (ณ วันที่ 22 มี.ค. 2567 )
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
5,111
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
99.99
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)
-
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)
-

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 11,830,286,229 47.56
2. CGS International Securities Hong Kong Limited 4,711,246,500 18.94
3. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 3,053,841,912 12.28
4. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดย บลจ. เมธา จำกัด 1,380,000,000 5.55
5. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 864,071,800 3.47
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 407,977,460 1.64
7. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ 218,090,900 0.88
8. นายชัชชัย กีรติวรสกุล 147,779,000 0.59
9. น.ส. สุภัตรา แปงการิยา 99,872,800 0.40
10. นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ 67,000,000 0.27
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ประเภท : XM (ณ วันที่ 22 มี.ค. 2567)
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
34,214
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
99.64
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
(ณ วันที่ 24 มี.ค. 2566)
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)
31,188
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)
65.00

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดย บลจ. เมธา จำกัด 1,380,000,000 19.87
2. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 584,916,952 8.42
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 426,410,051 6.14
4. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ 250,000,000 3.60
5. EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT 62,421,381 0.90
6. นายไชยยันต์ ชาครกุล 59,264,896 0.85
7. CGS International Securities Hong Kong Limited 47,029,700 0.68
8. นายน้ำ ชลสายพันธ์ 42,004,111 0.60
9. นายเด่นดนัย หุตะจูฑะ 39,410,000 0.57
10. นายเณศร์ฐิรัช พงษ์นฤสรณ์ 38,000,000 0.55