สัดส่วนรายได้ในแต่ละธุรกิจ
ประจำปี 2566
5,283 ล้านบาท
รายได้รวม
5,283.38 ล้านบาท
กำไรขั้นต้นของการดำเนินการ
2,492.56 ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
62,544.16 ล้านบาท

(หน่วย : ล้านบาท)

2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้จาการดำเนินงาน 4,029.70 6,396.20 8,128.20 3,574.90 2,744.10 5,456.90 3,992.34
รายได้รวม 4,454.00 6,976.20 10,493.40 5,651.20 6,571.90 7,929.70 5,283.38
กำไรขั้นต้นของการดำเนินการ 2,563.40 3,965.10 4,828.60 1,885.00 1,567.90 3,195.40 2,492.56
รายได้ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีค่าเสื่อมเเละตัดจำหน่าย 209.10 976.50 3,303.20 (2,888.40) 2,205.60 3,332.60 (1,348.95)
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยเเละภาษี (244.6) 319.7 2,864.40 (5,725.20) 940.20 2,472.10 (3,415.97)
กำไรสุทธิ (983.20) (633.10) 1,866.90 (6,614.00) 91.70 1,331.50 (4,340.92)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (1,122.40) (578.10) 1,381.90 (6,194.70) 1,135.00 (205.00) (7,640.89)
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม 40,062.30 53,959.90 53,531.20 62,844.50 77,068.50 68,782.00 62,544.16
หนี้สินสุทธิ 20,656.93 20,473.10 20,119.33 34,999.97 32,235.92 25,210.36 26,775.43
ส่วนของผู้ถือหุ้น 17,858.40 29,147.50 30,542.70 24,017.40 41,227.80 41,013.60 33,631.83
กระเเสเงินสด
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน 110.1 (501.8) 203.9 (336.6) (315.00) 672.00 493.77
รายจ่ายฝ่ายทุน 824.6 1,480.60 1,783.60 2,464.20 2,507.00 9,698.80 3,422.86
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
กำไรต่อหุ้น (0.17365) (0.25954) 0.18605 (1.3242) 0.01634 (0.81) (0.67)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 0.03181 3.11594 3.26511 2.56753 7.34414 1.27 1.06
อัตราส่วนสำคัญ
อัตรากำไรขั้นต้น จาการดำเนินงาน (%) 63.60% 62.00% 59.40% 52.70% 56.30% 58.56% 62.43%
กำไร EBITDA (%) 4.70% 14.00% 31.50% (51.10%) 33.60% 42.03% (25.53%)
กำไร EBIT (%) (5.50%) 4.60% 27.30% (101.30%) 14.30% 29.73% (64.65%)
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน 0.93x 0.55x 0.48x 1.00x 0.37x 0.39x 0.50x
อัตราผลตอบเเทนต่อสินทรัพย์ (%) (0.80%) 0.70% 5.30% (9.80%) 1.34% 3.22% (6.61%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) (5.30%) (2.70%) 6.30% (24.30%) 0.27% 2.97% (12.91%)
ข้อมูลหุ้น (ณ วันทำการสุดท้ายของปี)
ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 1.00 3.20 3.20 3.20 3.20 1.40 1.40
ราคาหุ้น (บาท) 5,613.62 5,613.70 5,613.70 5,613.70 5,613.70 5,613.70 6,945.03
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) 5,613.62 5,613.70 5,613.70 5,613.70 5,613.70 5,613.70 6,945.03
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) 16,840.90 14,371.10 9,599.90 7,971.50 11,227.40 5,220.76 3,541.97