กิจกรรมที่ผ่านมา

20 พฤศจิกายน 2566
General Presentation ไตรมาสที่ 3/2566
16 พฤศจิกายน 2566
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3/2566
เวลา
14:00 – 15:00 hrs. Rabbit Holdings Analyst Meeting 3Q 2023 Earnings Review
15:00 – 15:30 hrs. Q&A session
15:30 – 16:00 hrs. Guided tour of the Unicorn, Phayathai
สถานที่
Eastin Grand Hotel Phayathai, The Unicorn Phayathai, 4th floor, Bearing Room
14 พฤศจิกายน 2566
วันประกาศงบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566
05 กันยายน 2566
SET Opportunity Day ไตรมาสที่ 2/2566
เวลา
14.15 - 15.00 น.
สถานที่
via SET Online Channel
25 สิงหาคม 2566
General Presentation ไตรมาสที่ 2/2566
22 สิงหาคม 2566
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2/2566
เวลา
14.00 - 14.30 hrs. Rabbit Holdings Analyst Meeting 2Q 2023 Earnings Review
14.30 - 15.00 hrs. Q&A
สถานที่
via Microsoft Teams
15 สิงหาคม 2566
วันประกาศงบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566
26 พฤษภาคม 2566
General Presentation ไตรมาสที่ 1/2566
18 พฤษภาคม 2566
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1/2566
เวลา
10.00 - 11.00 hrs. Rabbit Holdings Analyst Meeting 1Q 2023 Earnings Review
11.00 - 12.00 hrs. Q&A
สถานที่
via Microsoft Teams
15 พฤษภาคม 2566
วันประกาศงบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566
27 เมษายน 2566
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
เวลา
14.00 น.
สถานที่
ณ ห้องสุรศักดิ์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
13 มีนาคม 2566
General Presentation ประจำปี 2565