บริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

เป็นบริษัทชั้นนำด้านการลงทุนที่เชี่ยวชาญในธุรกิจบริการทางการเงิน และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง อาทิ ธุรกิจประกันชีวิต และการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยในปี 2564 ภายหลังจากการทบทวนทิศทางการดำเนินธุรกิจในระยะยาวอย่างรอบคอบ บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยบางส่วน และตั้งเป้ามุ่งสู่ธุรกิจบริการทางการเงินอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างผลตอบแทนและการเติบโตในระยะยาวที่ดีกว่า ทั้งนี้ แรบบิท โฮลดิ้งส์ จะจัดสรรเงินทุนที่มีเพื่อต่อยอดธุรกิจบริการทางการเงินที่มีศักยภาพและสามารถใช้ประโยชน์จากการเข้าเป็นพันธมิตรภายใต้ กลยุทธ์ 3M จากเครือข่าย MOVE, MIX, และ MATCH ของกลุ่มบีทีเอส นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งหมายที่จะดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ถูกต้อง และโปร่งใส

อนึ่ง การเข้าลงทุนในธุรกิจบริการทางการเงินในเบื้องต้นได้แก่

ธุรกิจประกันชีวิต ผ่าน บริษัท แรบบิท ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
การลงทุนในธุรกิจด้านการเงิน เช่น บริษัท ซิงเกอร์ประเทศ ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท สามารถดูได้ ที่นี่

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท สามารถดูได้ ที่นี่

กลยุทธ์การดำเนินงานของเรา

บริษัทฯ ได้วางแนวทางการสร้างธุุรกิจให้เติบโตอย่างยั่่งยืน ไว้ 5 แนวทางคือ

การลงทุน

 • มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจที่สร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในภาคบริการทางการเงินและประกันชีวิต
 • ลดความเสี่ยงในการลงทุนโดยการกระจายการลงทุนในทรัพย์สินต่าง ๆ และฐานลูกค้าให้มีความหลากหลาย
 • เพิ่มมูลค่าของทรัพย์สิน/เงินลงทุน โดยการปรับปรุง พัฒนา และการใช้เทคนิคการบริหารจัดการที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านการเกื้้อหนุนกันของธุรกิจในกลุ่ม (synergy)

การใช้เงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

 • สร้างเงินทุนหมุนเวียนโดยการระดมทุนจากกิจการ/ทรัพย์สิน เช่น การจำหน่ายสินทรัพย์บางส่วนที่ไม่ได้เป็นธุรกิจหลัก เพื่อแปลงให้เป็นกระแสเงินสด

การสร้างความยั่งยืนระยะยาว

 • มุ่งมั่นที่จะสร้างความยั่งยืนในระยะยาวด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ตอบสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคในสังคมดิจิทัลและสังคมผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น
 • ให้ความสำคัญในการตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการปกป้องสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ
 • ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานบนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน
 • เติบโตไปพร้อมกับชุมชน และสิ่งแวดล้อม
 • สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร บริษัทฯ และสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

การก้าวไปกับพันธมิตร

 • ยกย่องพันธมิตรทางธุรกิจต่าง ๆ ในการสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถเรียนรู้ ต่อยอด และเข้าถึงโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ได้ อีกทั้ง ช่วยลดความเสี่ยงด้านการพัฒนา และการลงทุนระยะยาวในรูปแบบธุรกิจแบบดั้งเดิม
 • มองหาพันธมิตรทางธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อกระจายธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยสร้างความแข็งแกร่งและเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทฯ ในระยะยาว

การเชื่่อมโยงสินทรัพย์ให้เติบโตไปกับเส้นทางระบบขนส่งมวลชน

 • มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรทุกระดับ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงของกระแสธุรกิจในอนาคต และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน อีกทั้ง มุ่งสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอในระยะยาวโดยใช้เส้นทางของระบบขนส่งมวลชนเป็นศูนย์กลางในการสื่อสารเพื่อให้บริการด้านประกันชีวิต และบริการทางการเงินแก่ผู้บริโภค หรือลูกค้า

ลำดับความเป็นมาของบริษัท

2558
บีทีเอส กรุ๊ป เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ (ร้อยละ 35.64)
2559
ขยายธุรกิจสู่ยุโรปครั้งแรกโดยการซื้อ 33 Gracechurch ซึ่งเป็นอาคารสํานักงานใน ลอนดอน สหราชอาณาจักร
2560
เข้าซื้อโรงแรมในกลุ่ม VHC ประกอบด้วยโรงแรมทั่วยุโรป 24 แห่ง และแพลตฟอร์มจัดการโรงแรม
2561
ก้าวขึ้นเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ หลังเข้าถือหุ้นใหญ่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบีทีเอสภายใต้บริษัท Unicorn Enterprises (UE) ซึ่งรวมถึงพอร์ตโฟลิโอของโรงแรม แพลตฟอร์มการจัดการโรงแรม ที่ดิน และโครงการที่อยู่อาศัยใต้การร่วมทุนระหว่างบีทีเอส-แสนสิริ
2562
ขยายพอร์ตฟอลิโอโรงแรม และขยายธุรกิจใหม่
 • เข้าซื้อโรงแรมจำนวน 19 แห่ง ในเยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์
 • ได้รับสิทธิบริหารพื้นที่อาคารสำนักงานจากการซื้อกิจการโนเบิล เพลินจิต และลงทุนเพิ่มในธุกิจดังกล่าวด้วยการพัฒนาโครงการ The Unicorn
 • เริ่มบูรณะอาคารโรงภาษีร้อยชักสามให้เป็นโรงแรมหรูริมแม่น้ำเจ้าพระยา
 • ก่อตั้งโรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ
2563
ปรับพอร์ตการลงทุน และร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพ
 • ซื้ออาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลจำนวน 107 ยูนิต ซึ่งมีอัตราการเช่า 100%
 • ร่วมลงทุนกับ NOBLE เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เชิงที่อยู่อาศัยเพื่อขาย
 • ซื้อที่ดินบริเวณสุขุมวิท ซึ่งเป็นศูนย์กลางของกรุงเทพฯ หรือ CBD
โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างมาก โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมซึ่งเป็นธุรกิจหลัก
2564 - 2565
พลิกฟื้นธุรกิจอย่างรวดเร็ว ผ่านการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์สู่กลุ่มธุรกิจบริการทางการเงิน
 • เปลี่ยนแผนการดำเนินธุรกิจระยะยาวจากอสังหาริมทรัพย์สู่ธุรกิจบริการทางการเงิน ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง มี ROE สูง และมีความยืดหยุ่นมากขึ้น
 • เริ่มลงทุนในธุรกิจบริหารทางการเงิน ผ่านการลงทุนดังต่อไปนี้
  - ลงทุน 7.2 พันล้านบาท ใน บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย
  - ลงทุน 4.1 พันล้านบาท ใน บมจ. เจ มาร์ท
  - ลงทุน 2.2 พันล้านบาท ใน บมจ. แรบบิท ประกันชีวิต (“Rabbit Life”)