RABBIT

วิสัยทัศน์

เป็นผู้คิดค้น ลงทุน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในธุรกิจประกันภัย บริการทางการเงิน และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างมีคุณภาพ สร้างสรรค์ และยั่งยืน

พันธกิจ

มุ่งมั่นที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านธุรกิจประกันภัย บริการทางการเงิน และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้วยหลัก ธรรมาภิบาล อย่างสร้างสรรค์ และยั่งยืน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของวิถีโลก พร้อมกับการเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และผู้ถือหุ้น

ค่านิยมองค์กร

R
Resilience
มุ่งมั่น เรียนรู้ สู้ต่อ
A
Above and Beyond
มอบคุณค่าที่เหนือกว่าความคาดหมาย
B
Breakthrough
พัฒนาต่อไปไม่หยุดนิ่ง
B
Better Society
สร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่าเพื่อสังคม
I
Integrity
ยึดมั่นในความถูกต้อง
T
Teamwork
ร่วมแรงร่วมใจ สู่เป้าหมายเดียวกัน
S
Synergy
ผสานความสามารถระหว่างพันธมิตร