15 พฤษภาคม 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
15 พฤษภาคม 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
15 พฤษภาคม 2567
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)
03 พฤษภาคม 2567
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
25 เมษายน 2567
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
05 เมษายน 2567
หุ้นเพิ่มทุนของ RABBIT เริ่มซื้อขายวันที่ 9 เมษายน 2567
01 เมษายน 2567
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นบุริมสิทธิ (F53-5) (สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 5)
20 มีนาคม 2567
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม
07 มีนาคม 2567
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และการงดจ่ายเงินปันผล
04 มีนาคม 2567
กำหนดการแปลงสภาพของหุ้นบุริมสิทธิของ RABBIT (การใช้สิทธิครั้งที่ 5)
28 กุมภาพันธ์ 2567
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
14 กุมภาพันธ์ 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566