ผมมั่นใจว่า แรบบิท โฮลดิ้งส์ จะเป็นบริษัทที่มีความพร้อมสําหรับการลงทุนภายใต้ธุรกิจบริการทางการเงินและก้าวสู่การเป็นผู้นําในธุรกิจนี้

ผมขอใช้โอกาสนี้ เริ่มต้นด้วยการขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และสนับสนุนแนวทางการดําาเนินงานของบริษัทฯ ในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดําาเนินธุรกิจ จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มุ่งสู่ธุรกิจบริการทางการเงิน ซึ่งสิ่งนี้ได้พิสูจน์ ให้เห็นเป็นปีที่สองแล้วว่า แนวทางดังกล่าวเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ยืนยันด้วยผลกําาไรกว่า 1,331 ล้านบาทในปีผ่านมา และการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า โดยความสําเร็จที่ผ่านมานั้น แม้จะเกิดจากหลายองค์ประกอบ แต่ปัจจัยที่สําคัญอย่างยิ่งนั่นคือ ความมุ่งมั่น การปรับตัวอย่างสม่ำเสมอ การเดินหน้าต่อ โดยไม่หยุดพัฒนา และการมองหาโอกาสใหม่ๆ ด้วยความเชื่อมั่นอย่างยิ่งที่จะสร้างการเติบโตระยะยาวให้กับบริษัทฯ

ตลอดทั้งปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการทยอยขายสินทรัพย์ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ และนําเงินที่ได้มาไปต่อยอดในธุรกิจบริการทางการเงิน มีการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เป็น บริษัทฯ แรบบิท โฮลดิ้งส์ จําากัด (มหาชน) ซึ่งสะท้อนการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจในระยะยาว และการรีแบรนด์ธุรกิจประกันชีวิต เป็นบริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จําากัด (มหาชน) (“แรบบิท ไลฟ์”) เพื่อปรับภาพลักษณ์ให้ทันสมัยและตอบรับต่อกลุ่มลูกค้าที่มีความหลากหลาย ส่งผลให้ปีที่ผ่านมา แรบบิท ไลฟ์ สามารถเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้มากขึ้น ทําผลงานได้โดดเด่นโดยสามารถพลิกกลับมามีกําาไร และเติบโตอย่างแข็งแกร่งท่ามกลางสภาวะตลาดที่ไม่แน่นอนเมื่อก้าวเข้าสู่ปี 2566 ตลาดโลกอาจยังคงผันผวนจากความกังวลเรื่องภาวะเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ผมมั่นใจว่า แรบบิท โฮลดิ้งส์ จะเป็นบริษัทที่มีความพร้อมสําหรับการลงทุนภายใต้ธุรกิจบริการทางการเงินและก้าวสู่การเป็นผู้นําในธุรกิจนี้ สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ที่ตั้งใจทําางานอย่างหนักเพื่อเสริมสร้างการเติบโตให้กับบริษัทฯ และขอขอบคุณจากใจจริงต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สําหรับการสนับสนุนและความไว้วางใจที่มอบให้กับเราเสมอมา ผมขอให้ทุกท่านก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของบริษัทฯ กับพวกเราอย่างมั่นใจต่อไป และพบกับความสําาเร็จต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นอีกเพิ่มเติมในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยกันครับ