07 ตุลาคม 2565
การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทร่วมทุนและบริษัทย่อย การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงกระทำการ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ และตราประทับของบริษัทฯ การลดทุนจดทะเบียน และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (แก้ไขขนาดรายการ)
04 ตุลาคม 2565
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ U-W4 (F53-5) (สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 15)
30 กันยายน 2565
การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทร่วมทุนและบริษัทย่อย การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงกระทำการ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ และตราประทับของบริษัทฯ การลดทุนจดทะเบียน และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
09 กันยายน 2565
กำหนดการใช้สิทธิของ U-W4 (สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 15)
08 กันยายน 2565
การจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของกลุ่มโรงแรมเวียนนา เฮ้าส์
07 กันยายน 2565
รายงานความคืบหน้าการจำหน่ายทรัพย์สินเพื่อเข้าร่วมทุนกับบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
15 สิงหาคม 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
15 สิงหาคม 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
15 สิงหาคม 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
12 กรกฎาคม 2565
รายงานผลการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน
12 กรกฎาคม 2565
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ U-W4 (F53-5) (สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 14)
14 มิถุนายน 2565
รายงานความคืบหน้าการจำหน่ายทรัพย์สินบางส่วนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564