04 ธันวาคม 2566
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
01 ธันวาคม 2566
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
01 ธันวาคม 2566
กำหนดการแปลงสภาพของหุ้นบุริมสิทธิของ RABBIT (การใช้สิทธิครั้งที่ 4)
29 พฤศจิกายน 2566
แจ้งวันหยุดตามประเพณีของบริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2567
14 พฤศจิกายน 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
14 พฤศจิกายน 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566
14 พฤศจิกายน 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
14 พฤศจิกายน 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)
04 ตุลาคม 2566
การได้มาซึ่งหุ้นสามัญในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมธา จำกัด
04 ตุลาคม 2566
หุ้นเพิ่มทุนของ RABBIT เริ่มซื้อขายวันที่ 5 ตุลาคม 2566
02 ตุลาคม 2566
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นบุริมสิทธิ (F53-5) (สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 3)
04 กันยายน 2566
กำหนดการแปลงสภาพของหุ้นบุริมสิทธิของ RABBIT (การใช้สิทธิครั้งที่ 3)