20 มกราคม 2566
การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ RABBIT-W4
18 มกราคม 2566
กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ RABBIT-W4 (แก้ไขเพิ่มเติม)
17 มกราคม 2566
กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ RABBIT-W4
12 มกราคม 2566
แจ้งการเปลี่ยนแปลง Website ของบริษัทฯ
09 มกราคม 2566
รายงานผลการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน
06 มกราคม 2566
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ RABBIT-W4 (F53-5) (สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 16)
08 ธันวาคม 2565
กำหนดการใช้สิทธิของ RABBIT-W4 (สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 16)
07 ธันวาคม 2565
การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
02 ธันวาคม 2565
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
01 ธันวาคม 2565
การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและชื่อย่อหลักทรัพย์ของ U
30 พฤศจิกายน 2565
แจ้งการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัท การเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และ การเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัท
24 พฤศจิกายน 2565
มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565