05 เมษายน 2567
หุ้นเพิ่มทุนของ RABBIT เริ่มซื้อขายวันที่ 9 เมษายน 2567
01 เมษายน 2567
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นบุริมสิทธิ (F53-5) (สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 5)
20 มีนาคม 2567
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม
07 มีนาคม 2567
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และการงดจ่ายเงินปันผล
04 มีนาคม 2567
กำหนดการแปลงสภาพของหุ้นบุริมสิทธิของ RABBIT (การใช้สิทธิครั้งที่ 5)
28 กุมภาพันธ์ 2567
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
14 กุมภาพันธ์ 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
14 กุมภาพันธ์ 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
14 กุมภาพันธ์ 2567
งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)
12 มกราคม 2567
หุ้นเพิ่มทุนของ RABBIT เริ่มซื้อขายวันที่ 15 มกราคม 2567
08 มกราคม 2567
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 05 มกราคม 2567
04 มกราคม 2567
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นบุริมสิทธิ (F53-5) (สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 4)