14 กุมภาพันธ์ 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
14 กุมภาพันธ์ 2565
งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
28 มกราคม 2565
รายงานความคืบหน้าการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทย่อยตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
04 มกราคม 2565
รายงานผลการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน
04 มกราคม 2565
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ U-W4 (F53-5) (การใช้สิทธิครั้งที่ 12)
29 ธันวาคม 2564
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2564
16 ธันวาคม 2564
การจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของกลุ่มโรงแรมเวียนนา เฮ้าส์
02 ธันวาคม 2564
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
01 ธันวาคม 2564
กำหนดการใช้สิทธิของ U-W4 (สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 12)
23 พฤศจิกายน 2564
แจ้งวันหยุดตามประเพณีของบริษัทฯ ประจำปี 2565
15 พฤศจิกายน 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
15 พฤศจิกายน 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)