01 ตุลาคม 2564
รายงานความคืบหน้าการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทย่อยเพื่อเข้าร่วมทุนกับบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
22 กันยายน 2564
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
13 กันยายน 2564
กำหนดการใช้สิทธิของ U-W4 (สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 11)
02 กันยายน 2564
รายงานโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ
02 กันยายน 2564
การเข้าลงทุนในบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และการเข้าลงทุนในบริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (แก้ไขเพิ่มเติม)
02 กันยายน 2564
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 01 กันยายน 2564
01 กันยายน 2564
ชี้แจง Trading Alert List
01 กันยายน 2564
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
01 กันยายน 2564
Trading Alert List Information
01 กันยายน 2564
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2564
27 สิงหาคม 2564
การเข้าลงทุนในบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และการเข้าลงทุนในบริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
27 สิงหาคม 2564
การจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญในบริษัทร่วมทุน และการเข้าลงนามข้อกำหนดและเงื่อนไขในเบื้องต้นของสัญญาซื้อขายหุ้นบางส่วนของกลุ่มโรงแรมเวียนนา เฮ้าส์