10 มิถุนายน 2565
กำหนดการใช้สิทธิของ U-W4
13 พฤษภาคม 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
13 พฤษภาคม 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 พฤษภาคม 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
06 พฤษภาคม 2565
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
25 เมษายน 2565
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
04 เมษายน 2565
รายงานความคืบหน้าการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทย่อยเพื่อเข้าร่วมทุนกับบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
04 เมษายน 2565
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ U-W4 (F53-5) (สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 13)
28 มีนาคม 2565
การได้มาซึ่งหุ้นสามัญในบริษัท มาเจสติค พาร์ค จำกัด
23 มีนาคม 2565
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม
10 มีนาคม 2565
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และการงดจ่ายเงินปันผล
08 มีนาคม 2565
กำหนดการใช้สิทธิของ U-W4 (สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 13)