01 กรกฎาคม 2564
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ U-W4 (F53-5) (การใช้สิทธิครั้งที่ 10)
29 มิถุนายน 2564
การได้มาซึ่งหุ้นสามัญในบริษัท ฟิวเจอร์ โดเมน จำกัด
29 มิถุนายน 2564
การจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 5.1 ในบริษัทย่อย
11 มิถุนายน 2564
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
08 มิถุนายน 2564
รายงานความคืบหน้าการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินบางส่วนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
04 มิถุนายน 2564
กำหนดการใช้สิทธิของ U-W4
01 มิถุนายน 2564
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
28 พฤษภาคม 2564
หุ้นเพิ่มทุนของ U-P เริ่มซื้อขายวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
25 พฤษภาคม 2564
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นบุริมสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม และผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเดิม (F53-5) (แก้ไข)
25 พฤษภาคม 2564
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นบุริมสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม และผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเดิม (F53-5)
25 พฤษภาคม 2564
แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
13 พฤษภาคม 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564