13 พฤษภาคม 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 พฤษภาคม 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
06 พฤษภาคม 2564
รายงานความคืบหน้าการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินบางส่วนในทวีปยุโรปของบริษัทย่อยตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
12 เมษายน 2564
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
07 เมษายน 2564
การกำหนดวันเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นสามัญเดิมและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น
02 เมษายน 2564
แจ้งการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
01 เมษายน 2564
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ U-W4 (F53-5)(การใช้สิทธิครั้งที่ 9)
01 เมษายน 2564
แจ้งการจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
31 มีนาคม 2564
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
10 มีนาคม 2564
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (2/2)
10 มีนาคม 2564
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (1/2)
10 มีนาคม 2564
กำหนดการใช้สิทธิของ U-W4 (สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 9)