01 เมษายน 2564
แจ้งการจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
31 มีนาคม 2564
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
10 มีนาคม 2564
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (2/2)
10 มีนาคม 2564
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (1/2)
10 มีนาคม 2564
กำหนดการใช้สิทธิของ U-W4 (สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 9)
02 มีนาคม 2564
การจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลดทุน/เพิ่มทุน แก้ไขข้อบังคับ การออกหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิ U-W3 และ U-W4 และการเรียก AGM 2564 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่2)
25 กุมภาพันธ์ 2564
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม
25 กุมภาพันธ์ 2564
การปรับสิทธิของ U-W4
18 กุมภาพันธ์ 2564
การจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลดทุน/เพิ่มทุน แก้ไขข้อบังคับ การออกหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิ U-W3 และ U-W4 และการเรียก AGM 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม)
16 กุมภาพันธ์ 2564
การจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลดทุน/เพิ่มทุน แก้ไขข้อบังคับ การออกหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิ U-W3 และ U-W4 และการเรียก AGM 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม)
16 กุมภาพันธ์ 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
16 กุมภาพันธ์ 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)