นโยบายบริษัท

บริษัทฯ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากมีส่วนช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ทั้งนี้ได้มีการประกาศและถ่ายทอดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนทั่วทั้งองค์กรรับทราบและถือปฏิบัติเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นโยบายรายการที่เกี่ยวโยงกัน
นโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
นโยบายบริหารความเสี่ยง
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
กฎบัตรและนิยามกรรมการอิสระ
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร