เอกสารบริษัท

บริษัทฯ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ พัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ (Corporate Governance and Code of Business Conduct) ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ตามข้อแนะนำของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในทุกระดับชั้น

นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ