การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนและสังคมโดยรอบ รวมถึงมีนโยบายให้การสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการปฏิบัติงานภายในองค์กร โดยการร่วมจัดกิจกรรม การบริจาคทั้งในรูปแบบของสิ่งของหรือเงินเพื่อช่วยเหลือพัฒนาสังคมชุมชนต่าง ๆ ดังนี้

นโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม