การใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ (การใช้สิทธิครั้งที่ 6)
คําขอแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
แจ้งสถานที่ กำหนดการ และวิธีการขอแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญของบริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (การใช้สิทธิครั้งที่ 6)
การใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ (การใช้สิทธิครั้งที่ 5)
คําขอแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
แจ้งสถานที่ กำหนดการ และวิธีการขอแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญของบริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (การใช้สิทธิครั้งที่ 5)
การใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ (การใช้สิทธิครั้งที่ 4)
คําขอแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
แจ้งสถานที่ กำหนดการ และวิธีการขอแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญของบริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (การใช้สิทธิครั้งที่ 4)
การใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ (การใช้สิทธิครั้งที่ 3)
คําขอแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
แจ้งสถานที่ กำหนดการ และวิธีการขอแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญของบริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (การใช้สิทธิครั้งที่ 3)
การใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ (การใช้สิทธิครั้งที่ 2)
คําขอแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
แจ้งสถานที่ กำหนดการ และวิธีการขอแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญของบริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (การใช้สิทธิครั้งที่ 2)
การใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ (การใช้สิทธิครั้งที่ 1)
คําขอแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
แจ้งสถานที่ กำหนดการ และวิธีการขอแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญของบริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (การใช้สิทธิครั้งที่ 1)
แบบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ RABBIT-W4 การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (“RABBIT-W4”)
สารสนเทศแจ้งสถานที่ กำหนดการ และวิธีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ RABBIT-W4 (การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)
แบบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ RABBIT-W4 ครั้งที่ 16
แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (“RABBIT-W4”)
สารสนเทศแจ้งสถานที่ กำหนดการ และวิธีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ RABBIT-W4 (สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 16)
แบบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ U-W4 ครั้งที่ 15
แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (“U-W4”)
สารสนเทศแจ้งสถานที่ กำหนดการ และวิธีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ U-W4 (สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 15)
แบบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ U-W4 ครั้งที่ 14
แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (“U-W4”)
สารสนเทศแจ้งสถานที่ กำหนดการ และวิธีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ U-W4 (สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 14)
แบบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ U-W4 ครั้งที่ 13
แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (“U-W4”)
สารสนเทศแจ้งสถานที่ กำหนดการ และวิธีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ U-W4 (สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 13)
แบบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ U-W4 ครั้งที่ 12
แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (“U-W4”)
สารสนเทศแจ้งสถานที่ กำหนดการ และวิธีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ U-W4 (สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 12)
แบบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ U-W4 ครั้งที่ 11
แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (“U-W4”)
สารสนเทศแจ้งสถานที่ กำหนดการ และวิธีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ U-W4 (สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 11)
แบบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ U-W4 ครั้งที่ 10
แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (“U-W4”)
สารสนเทศแจ้งสถานที่ กำหนดการ และวิธีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ U-W4 (สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 10)
ข้อมูลการใช้สิทธิซื้อหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นสามัญเดิมและหุ้นบุริมสิทธิเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (ฉบับเต็ม)
หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน
ใบจองซื้อหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน
แบบฟอร์มการชำระเงิน (Bill Payment Form)
หนังสือมอบอำนาจสำหรับการจองซื้อหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน
แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) (FATCA)
หนังสือแจ้งตัวแทนรับถือหุ้น (Nominee) ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ผู้รับฝากหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และบุคคลใดๆ ที่ถือหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทฯ แทนบุคคลอื่น
แบบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ U-W4 ครั้งที่ 9
แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (“U-W4”)
สารสนเทศแจ้งสถานที่ กำหนดการ และวิธีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ U-W4 (สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 9)
ข้อมูลใบสำคัญแสดงสิทธิ
หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ยู ซิตี้ จากัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (U-W4)
ใบจองซื้อ หุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญ รุ่นที่ 4 (U-W4)
ใบนำฝากชำระเงิน (Bill Payment)
เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์
หนังสือมอบอำนาจ
แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (U-W1) (ปรับใหม่)
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (U-W4) (ปรับใหม่)