การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

หนังสือเชิญประชุม
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
แบบแสดงข้อมูลรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง และขั้นตอนการประชุม
ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
– หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
– หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
– หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (แบบ ก.)
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (แบบ ข.)
แบบแสดงข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและหนังสือให้ความยินยอม (แบบ ค.)