01 กุมภาพันธ์ 2559
รายงานผลการใช้เงินในส่วนที่เพิ่มทุน
15 ธันวาคม 2558
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
30 พฤศจิกายน 2558
ขอแจ้งวันหยุดประเพณีประจำปี 2559
30 พฤศจิกายน 2558
ขอแจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย
06 พฤศจิกายน 2558
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2558
06 พฤศจิกายน 2558
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558
06 พฤศจิกายน 2558
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
11 สิงหาคม 2558
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558(แก้ทุนจดทะเบียน)
10 สิงหาคม 2558
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558
10 สิงหาคม 2558
สรุปสาระสำคัญผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสำหรับไตรมาสที่ 2/2558
10 สิงหาคม 2558
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
03 สิงหาคม 2558
การย้ายที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่