13 พฤษภาคม 2559
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559
10 พฤษภาคม 2559
แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกและเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
04 พฤษภาคม 2559
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารลาออก(เพิ่มเติม)
04 พฤษภาคม 2559
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารลาออก
27 เมษายน 2559
ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2559
08 เมษายน 2559
เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2559 บนเว็บไซต์
14 มีนาคม 2559
การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
17 กุมภาพันธ์ 2559
ชี้แจงงบการเงินไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และงบการเงินของบริษัทประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
11 กุมภาพันธ์ 2559
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558
11 กุมภาพันธ์ 2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
11 กุมภาพันธ์ 2559
งบการเงินรายปี 2558
03 กุมภาพันธ์ 2559
แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ