ข้อมูลและเงื่อนไขของหุ้นบุริมสิทธิ
สัญลักษณ์ RABBIT-P
ประเภทของหลักทรัพย์ หุ้นบุริมสิทธิ แบบมีผลตอบแทน
วันที่ออกหุ้นบุริมสิทธิ 5 มีนาคม 2561
ผลตอบแทนที่ระบุไว้ 0.22 บาท ต่อ หุ้น ต่อ รอบปีปฏิทิน
สิทธิในการรับผลตอบแทน ระยะเวลา 5 ปี หากบริษัทไม่มีการจ่ายเงินปันผล หรือมีการจ่ายเงินปันผลแต่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดไว้ ให้หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิสะสมเงินปันผลในรอบปีปฏิทินใดๆ ยังคงมีอยู่จนกว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจนครบถ้วน
สิทธิในการออกเสียง 1 หุ้นบุริมสิทธิ : 1 เสียง หลังจากบริษัทได้จ่ายผลตอบแทนจนครบลัวหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2570 สิทธิการออกเสียงจะปรับเป็น 10 หุ้นบุริมสิทธิ : 1 เสียง
สิทธิในการแปลงสิทธิเป็นหุ้นสามัญ สามารถแปลงสิทธิเป็นหุ้นสามัญได้หลังวันที่ 31 ธันวาคม 2565 (ทุกไตรมาสของปีปฏิทิน)
อัตราการส่วนในการแปลงสิทธิ 1 หุ้นบุริมสิทธิ : 1 หุ้นสามัญ
วิธีการจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิ จัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในอัตราจัดสรร 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 4 หุ้นบุริมสิทธิ
จำนวนหุ้นบุริมสิทธิที่นำออกเสนอขาย
จำนวนรวมทั้งสิ้น 560,463,736,238 หุ้น แบ่งเป็น
  • 26,384,191,176 (เสนอแก่ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ "BBL")
  • 470,197,192,120 หุ้น (เสนอแก่ผู้ถือหุ้นเดิมปัจจุบัน)
  • 63,882,352,942 หุ้น (เสนอแก่ บริษัท ยูนิคอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด "UE")
จำนวนหุ้นบุริมสิทธิที่สามารถเสนอขายได้ 374,057,516,140 หุ้น (ร้อยละ 66.7)